Spracovanie osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je spoločnosť LEVOSPHERE s.r.o. IČO 36775177 so sídlom Žižkova 9, 811 02, Bratislava - Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 45872/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Prevádzkovateľ vymenoval za svojho zodpovedného zástupcu pre účely spracúvania osobných údajov:

 • Mag. Anna Sabolová, e-mailová adresa [email protected], telefónne číslo 0911 055 050 a
 • Ing. Naďa Kacera, e-mailová adresa [email protected], telefónne číslo 0907 925 364

Pojmy používané vo Všeobecných obchodných podmienkach e-shopu LEVOSPHERE (čl. I ods. 1. VOP) sa použijú v rovnakom význame aj v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov.

2. Osobné údaje sú spracúvané na nasledujúce účely:

a) Registrácia a zrušenie Registrácie na Portáli, prihlasovanie na Portál
Prevádzkovateľ spracúva na účely Registrácie a zrušenia Registrácie na Portáli a za účelom prihlasovania na Portál nasledovné osobné údaje Registrovaného užívateľa a v prípade Registrovaného užívateľa – právnickej osoby nasledovné osobné údaje osoby oprávnenej konať za Registrovaného užívateľa: meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mail a zvolené heslo.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), pretože spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho z Registrácie v zmysle VOP, ktorého zmluvnou stranou je Registrovaný užívateľ, alebo aby sa na základe žiadosti užívateľa Portálu vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvného vzťahu vyplývajúceho z Registrácie v zmysle VOP.

Osobné údaje podľa tohto bodu spracúva Prevádzkovateľ počas doby trvania Registrácie. Po zrušení Registrácie Prevádzkovateľ osobné údaje uvedené v tomto bode vymaže, pokiaľ netrvá účel ich spracúvania podľa niektorého z nasledujúcich bodov.

b) Zasielanie Newslettra
Prevádzkovateľ spracúva na účely zasielania Newslettra e-mailovú adresu užívateľa Portálu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR, teda že dotknutá osoba (užívateľa Portálu) vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Príjemcami osobných údajov sú okrem Prevádzkovateľa jeho nasledujúci sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Kingfisher Company s.r.o., so sídlom Tehelná 5085/15, 921 01 Banka, IČO: 47355565, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 32304/T,
 • spoločnosť The Rocket Science Group, LLC so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE Suite, 5000 Atlanta, GA 30308 USA (prevádzkovateľ portálu mailchimp.com).

Osobný údaj podľa tohto bodu sa spracúva počas doby trvania súhlasu dotknutej osoby so zasielaním Newslettra. Po odvolaní súhlasu dotknutej osoby so zasielaním Newslettra bude osobný údaj Prevádzkovateľom bezodkladne vymazaný z jeho databázy aj z databáz sprostredkovateľov.

c) Nákup Produktu alebo Služby prostredníctvom e-shopu, dodanie Produktu alebo Služby, uzatvorenie, plnenie, zmena a ukončenie Zmluvy a vybavovanie reklamácií

Prevádzkovateľ spracúva (i) na účely nákupu Produktu alebo Služby prostredníctvom e-shopu a dodania Produktu alebo Služby, na účely uzatvorenia, plnenia, zmeny a ukončenia Zmluvy nasledovné osobné údaje Objednávateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene Objednávateľa, ak je Objednávateľom právnická osoba: meno, priezvisko, adresu bydliska a v prípade, ak je predmetom Objednávky Produkt, aj adresu miesta dodania, ak je táto adresa odlišná od adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla Objednávateľa, telefónne číslo a e-mail, údaje o zakúpenom Produkte alebo Službe a údaje súvisiace s platbou za Produkt alebo Službu (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom Produkte alebo Službe a údaje uvedené Objednávateľom pri uplatnení reklamácie.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu Produktu alebo Služby prostredníctvom e-shopu a dodania Produktu alebo Služby, na účely uzatvorenia, plnenia, zmeny a ukončenia Zmluvy článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením Zmluvy) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa).

Príjemcami osobných údajov sú okrem Prevádzkovateľa jeho nasledujúci sprostredkovatelia:
 • spoločnosť Kingfisher Company s.r.o., so sídlom Tehelná 5085/15, 921 01 Banka, IČO: 47355565, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 32304/T,
 • Stripe Inc., so sídlom 510 Townsend Street San Francisco California 94103 (prevádzkovateľ platobnej brány Stripe - stripe.com).
 • kuriérska spoločnosť.

Osobné údaje podľa tohto bodu spracúva Prevádzkovateľ počas doby trvania Zmluvy. Po zániku Zmluvy Prevádzkovateľ osobné údaje uvedené v tomto bode vymaže, pokiaľ netrvá účel ich spracúvania podľa niektorého z iných bodov tejto Informácie o spracúvaní osobných údajov.

d) Riešenie sťažností

Prevádzkovateľ spracúva na účely riešenia sťažností Objednávateľov a Registrovaných užívateľov, resp. iných užívateľov Portálu (ďalej len „sťažovateľ“) nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom sťažovateľ sťažnosť podal, aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti sťažovateľa.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde ku konečnému vyriešeniu sťažnosti sťažovateľa.

e) Uplatňovanie nárokov Prevádzkovateľa, obrana Prevádzkovateľa proti uplatňovým nárokom tretích osôb

Prevádzkovateľ spracúva na účely uplatňovania svojich nárokov nasledovné údaje: údaje uvedené v Zmluvách s Objednávateľmi a dodávateľmi, údaje uvedené v zmluvných vzťahoch vyplývajúcich z Registrácie v zmysle VOP, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby Prevádzkovateľom, údaje uvedené v žalobe proti Prevádzkovateľovi, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, podvodoch a iných trestných činoch, ktorými bol poškodený Prevádzkovateľ, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov Prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania týchto osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (t. j. toto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ). Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je teda nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je pritom ochrana jeho majetku a dobrej povesti, ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči Prevádzkovateľovi.

Príjemcami osobných údajov sú okrem Prevádzkovateľa aj ďalší prevádzkovatelia, a to:

 • súdy,
 • rozhodcovské orgány,
 • orgány verejnej správy,
 • notári,
 • exekútori,
 • právni zástupcovia,
 • daňoví poradcovia a
 • iní odborní poradcovia Prevádzkovateľa.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho, rozhodcovského, trestného alebo správneho konania a počas premlčacej lehoty, počas ktorej môžu byť voči Prevádzkovateľovi uplatňované nároky alebo počas ktorej si Prevádzkovateľ môže uplatniť svoje vlastné nároky.

f) Plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až e) na účely plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa.

Príjemcami osobných údajov sú okrem Prevádzkovateľa aj ďalší prevádzkovatelia, a to:

 • daňoví poradcovia,
 • audítori,
 • súdy,
 • orgány verejnej správy a i.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči Prevádzkovateľovi právo: (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa:

 1. písomne zaslaním listu na adresu sídla Prevádzkovateľa,
 2. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
 3. telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

4. Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä GDPR, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.6.2021.